• V školskom roku 2023/2024 budeme otvárať dve prvácke triedy pre odbor GYMNÁZIUM.                                                                                    

   Predpoklady prijatia na štúdium na gymnázium:

   Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. a jeho neskorších doplnení:

   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

    

   Prihlasovanie na prijímacie konanie a dôležité termíny:

   Termíny a spôsob prihlasovania sa na štúdiu na Premonštrátske gymnázium sa okrem Školského zákona riadi aj novelou školského zákona č. 415/20241 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 a tiež Usmernením MŠVVaŠ (https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf).

   1. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania

   2. Spôsob podávania prihlášok je popísaný v už uvedenom Usmernení (https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf), resp. mali by ste byť o ňom informovaní poverenou osobou na Vašej ZŠ.

   3. Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia: v prvom termíne 4. mája 2023 v druhom termíne 9. mája 2023.

   4. Maximálny počet žiakov, ktorí môžu byť prijatí do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 na Premonštrátskom gymnáziu je 44.

    

   Kritéria na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024:

   Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia v súlade s platnou legislatívou a po prerokovaní v pedagogickej rade zverejňuje tieto Kriteria_na_prijatie2023-24.pdf

    

   Rozhodnutie o prijatí na štúdium:

   Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnení zoznam uchádzačov (podľa kódov) podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy najneskôr do 19. mája 2023. V tom istom termíne riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.

    

   Potvrdenie nástupu na školu: 

   Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

   Ukážka testu na PS:

   Ukážka testu z matematiky:

   Test_-_MAT.pdf

   Ukážka testu zo slovenského jazyka a literatúry:

   Test_-_SJL.pdf