• Často kladené otázky zo strany záujemcov o štúdium a ich rodičov

   • Otázka: 

    Platí sa na Vašej škole nejaké školné?

    Odpoveď:

    Okrem bežných poplatkov, ako sú aj na iných školách (napr.: za jazykové učebnice, rodičovské, ...), sa u nás žiadne školné neplatí.


    Otázka: 

    Ako je škola vybavená? Máte aj telocvičňu?

    Odpoveď:

    Škola je plnevybavenou školou. To znamená, že okrem kmeňových učební pre jednotlivé triedy (vybavené učiteľským notebookom, dataprojektorom, plátnom, bielou tabuľou), má škola aj všetky potrebné špecializované učebne: počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, prírodovedné laboratórium, telocvičňu. 

    Okrem týchto študijných miestností má škola pre žiakov klubovňu s knižnicou a internetovým hniezdom a šatne so skrinkami.


    Otázka: 

    Ako je zabezpečená komunikácia s rodičmi? Má škola internetovú žiacku knižku?

    Odpoveď:

    Naša škola využíva vo veľkej miere elektronizáciu komunikácie so žiakmi aj rodičmi. Internetová žiacka knižka je samozrejmosťou, na škole nepoužívamé papierové triedne knihy, všetko je prostredníctvom elektronickej triednej knihy. Naša škola používa elektronický dochadzkový systém, vďaka ktorému sa pri príchode aj odchode zo školy študent  “pípne” a rodič je ihneď o tom informovaný. Žiaci aj ich rodičia po prihlásení cez stránku školy majú prístup k triednej knihe, internetovej žiackej knižke, dochádzkovému systému, učebným materiálom, cez rodičovské konto akceptujeme elektronické ospravedlnenky.


    Otázka: 

    Máte na škole nejaké odbory alebo zamerania?

    Odpoveď:

    Všetci žiaci na našej škole študujú vo všeobecnom odbore "gymnázium". Zameriavanie sa na niektorú oblasť je prostredníctvom voliteľných predmetov a seminárov. Už v prvom ročníku si žiaci vyberajú z voliteľných predmetov Latinský jazyk, Finančná gramotnosť a Seminár z informatiky podľa toho, k čomu najviac inklinujú a v tom pokračujú aj v ďalších ročníkoch. V treťom ročníku si vyberajú z ďalšej širšej ponuky voliteľných predmetov a v štvrtom ročníku už majú semináre podľa maturitných predmetov. 


    Otázka: 

    Žiak, ktorý sa hlási na Vašu školu, musí byť katolík?

    Odpoveď:

    Sme síce cirkevná katolícka škola, no prijatie na štúdium na našej škole nie je podmienené vierovyznaním. Na našej škole okrem katolíkov študujú/študovali aj žiaci iných vierovyznaní, dokonca aj neveriaci. Žiak však musí akceptovať, že sme katolícka škola a že aj niektoré aktivity školy sa od toho odvíjajú.


    Otázka: 

    Je na Vašej škole povinné náboženstvo? Môže si žiak vybrať aj etiku?

    Odpoveď:

    Keďže sme katolícka škola, na našej škole má každý žiak ako povinný predmet Katolícke náboženstvo. Etika sa na našej škole nevyučuje.


    Otázka: 

    Študujú na Vašej škole aj žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP)? Je vôbec možnosť, aby u Vás študovali?

    Odpoveď:

    Samozrejme, na našej škole môžu študovať aj žiaci s ŠVVP a aj tu niekoľkí študujú. Prístup k vzdelávaniu takýchto žiakov sa riadi odporúčaniami špeciálneho pedagóga, ktorý pre žiaka vypracuje správu. Keďže sme menšia škola s menším počtom žiakov v triedach, mnohí zo žiakov, ktorým nevyhovuje veľmi rušné prostredie veľkých škôl, u nás skvelo prospievajú.