• Editovateľné tlačivo vyhlásenia:  Vyhlasenie_za_rok_2022.pdf

  Poučenie na vyplnenie vyhlásenia: 2021.11.05_Pouc_vypln.pdf


  Údaje o prijímateľovi:   PG Kováčska, n.o.
                                       Kováčska 28, 040 01 Košice
                                       Právna forma: nezisková organizácia

                                       IČO: 50026798


  Vážení rodičia a priatelia školy,

  obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2022 v prospech našej neziskovej organizácie PG Kováčska, n.o. založenej v roku 2015 pri našom gymnáziu.

  V roku 2022 sme financie, ktoré sme touto formou získali v minulom roku a prenesené financie z roku 2021, použili na nákup učebných pomôcok pre Telesnú a športovú výchovu na vybavenie posilňovne a poskytli sme finančné prostriedky na rekonštrukciu a skvalitnenie WIFI siete na gymnáziu.

  Predmetom činnosti PG Kováčska, n.o. je podpora vzdelávania a výchovy, rozvoj telesnej kultúry, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt. Cieľom neziskovej organizácie je najmä prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na gymnáziu, skvalitňovanie jeho vybavenia, podporovať účasť študentov a pedagógov na vzdelávacích podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí, podpora záujmovej činnosti. 


  V prípade, ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať nasledovne:


  • Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.
  1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
  2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
  3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie bude tiež prílohou vyhlásenia.
  4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
  5. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2023 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu. Tieto tlačivá je možné doručiť aj do kancelárie školy osobne, alebo do schránky školy vo vestibule budovy  v termíne do  27.4.2023. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňový úrad.


  • Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:
  1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými vyššie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, keďže potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
  2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.03.2023.


  • Právnické osoby:

  Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1% alebo 2% z dane za rok 2022, a to:

        a) ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.


  b) ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje  1% (2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno, sídlo, právna forma).

  Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

  Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.                                                                            

                                prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.

                                                                                                                                      riaditeľ n.o. a gymnázia