• Forma pomoci škole

  • POZOR !!!  Zmena čísla účtu pre príspevky.

    

   Číslo účtu pre dobrovoľných darcov, dobrodincov a prispievateľov: 

   Slovenská sporiteľňa, a.s.

   IBAN SK55 0900 0000 0051 7080 1487

   SWIFT:  GIBASKBX

    

   Ďakujeme Vám za akúkoľvek formu pomoci.